28 lipca 2016, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zrealizuje kolejne projekty dla Krajowego Centrum ds. AIDS

IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna podpisała z Krajowym Centrum ds. Aids kolejne dwie umowy. Pierwsza z nich zakłada ewaluację Krajowego programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016. Celem badania ewaluacyjnego jest przeprowadzenie oceny zgodności realizacji Krajowego programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 2012-2016 z założonymi celami i zadaniami określonymi w Programie oraz ocena ich efektywności i skuteczności. W ramach badania opracowana zostanie koncepcja badania wraz z narzędziami, przeprowadzone zostaną analizy danych zastanych (desk research) oraz badania ilościowe i jakościowe. Wyniki zostaną opracowane w formie raportów. Zwieńczeniem badania będzie informacja prasowa oraz prezentacja wyników badania. Przedmiotem drugiego zamówienia jest usługa wykonania analizy danych z punktów konsultacyjno-diagnostycznych za rok 2015. Na podstawie wyników zostanie opracowany raport, zawierający analizę statystyczną i socjologiczną razem z hipotezami badawczymi. Powstanie również baza danych z danymi za 2015 r.

Krajowe Centrum ds. AIDS jest państwową jednostką budżetową podległą Ministerstwu Zdrowia. Misją Krajowego Centrum ds. AIDS jest koordynowanie zadań mających na celu zapobieganie HIV i zwalczanie AIDS, przy uwzględnieniu najnowszych trendów epidemiologicznych w naszym kraju i w regionie oraz aktualnych potrzeb społecznych.

Realizacja obu umów zakończy się w 4Q 2016 roku.