11 sierpnia 2016, IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zawarła umowę z Ministerstwem Rozwoju na wykonanie badania ewaluacyjnego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania publicznego, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Ministerstwem Rozwoju na wykonanie „Ewaluacji ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)”. IBC GROUP S.A. złożyła ofertę w konsorcjum z Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o., Fundacją Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i Fundacją Rozwoju Badań Społecznych.

Głównym celem ewaluacji ex ante jest dokonanie oceny logiki interwencji przyjętej w ramach SOR oraz wypracowanie aplikowalnych rekomendacji dotyczących pożądanych zmian projektu dokumentu. Ewaluacją objęte zostaną najbardziej aktualne prace na danym etapie programowania projektu SOR. W ramach realizacji badania uwzględnione zostaną istotne zmiany w zakresie czasowym dokonane w ramach prac nad SOR.

Ewaluacja ex ante jest ściśle powiązana z procesem opracowania SOR i będzie biegła równolegle do niego. Jej głównymi produktami będą wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji zmian w zapisach SOR. W ramach projektu zostaną opracowane następujące produkty:

  • raport metodologiczny,
  • opracowywane na bieżąco wnioski i rekomendacje, które będą wykorzystywane do podnoszenia jakości SOR,
  • raport końcowy, zawierający końcowe wnioski i rekomendacje dot. działań następczych koniecznych do podjęcia po przyjęciu SOR w celu jej skutecznej i efektywnej realizacji,
  • broszura informacyjna – wersja polska i angielska,
  • prezentacje wyników prac (wstępnych i końcowych) – ww. prezentacje zostaną przedstawione m.in. na XII Konferencji Ewaluacyjnej.

Realizacja umowy zakończy się w listopadzie br.

Ministerstwo Rozwoju było i jest dla IBC GROUP SA kluczowym Klientem. Podpisanie umowy jest dla nas szczególnie ważne ze względu na złożoność badania i jego wpływ na faktyczną działalność polskiego rządu, a także jego ogólnopolski charakter. Cieszymy się, że rozwiązania oferowane przez IBC GROUP SA przyczyniają się do skuteczniejszej i sprawniejszej pracy administracji publicznej” – komentuje dr Marcin Pierzchała, Dyrektor ds. realizacji i wdrażania kontraktów Obszaru Biznesowego Rynek Publiczny w IBC GROUP S.A.

Jestem bardzo zadowolony z zawarcia kolejnej umowy z niedawno przekształconym Ministerstwem Rozwoju, z którym współpracę rozpoczęliśmy wiele lat temu. Obsługiwaliśmy zarówno Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, następnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a teraz Ministerstwo Rozwoju. Obecnie rośnie znaczenie badań realizowanych przez Spółkę w sektorze administracji publicznej. Wyniki analiz, opracowane we współpracy z partnerami utworzonego konsorcjum, staną się istotnym elementem dla ważnych społecznie działań organów kluczowych dla funkcjonowania państwa. Zwycięskie konsorcjum zobowiązane jest do dostarczenia wyników badania, a także przeniesienia na Ministerstwo Rozwoju autorskich praw majątkowych do raportu, który powstanie” – mówi Emilian Kołodziej, Prezes Zarządu IBC GROUP S.A.