1 października 2016, Podsumowanie diagnozy stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystujących doświadczenia realizacji Programu SPIN – TECH

We wrześniu 2016 roku we współpracy z partnerami z Fundacji Rozwoju Badań Społecznych zakończyliśmy badanie ewaluacyjne dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego głównym celem była diagnoza stanu transferu technologii poprzez tworzenie spółek celowych w kontekście oceny skuteczności Programu SPIN-TECH. Podsumowaniem badania było spotkanie zorganizowane w siedzibie NCBR, w czasie którego Członkowie Zespołu Badawczego zaprezentowali wyniki badania przed przedstawicielami NCBR, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Porozumienia Spółek Celowych oraz Państwowych Jednostek Badawczych.

Program SPIN-TECH stanowił jeden z wdrażanych przez NCBR w latach 2012-2016 programów dotyczących wsparcia transferu technologii (intensyfikacji procesów komercjalizacji wyników badań), który na potrzeby niniejszego badania ewaluacyjnego zdefiniowany został jako proces wprowadzania wyników prac B+R prowadzonych w PJB do obrotu gospodarczego przy udziale podmiotów pośredniczących, funkcjonujących w strukturach lub poza strukturami PJB, ze szczególnym uwzględnieniem spółek celowych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju, opracowaną na podstawie naszego raportu.