3 lutego 2017, Ministerstwo Rozwoju opublikowało raport z ewaluacji ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

W  II połowie stycznia 2017 roku wraz z konsorcjantami z Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne oraz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zakończyliśmy prace badawcze w ramach ewaluacji ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest rozwinięciem ogłoszonego w lutym 2016 roku tzw. planu Morawieckiego. W ewaluację, która miała charakter partycypacyjny, zaangażowany był zespół złożony z ponad  30 ekspertów z całego kraju. Realizacja badania ewaluacyjnego ex ante przebiegała w dwóch równoległych procesach analitycznych. Pierwszym z nich była ocena dotychczas wypracowanych założeń SOR. Drugi proces miał na celu sformułowanie wniosków  i rekomendacji w zakresie zmian w zapisach SOR. Raport końcowy z ewaluacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju prezentuje wnioski płynące z powyższych procesów.

Wnioski i rekomendacje dotyczą trzech wskazanych aspektów dokumentu:

  • trafności i spójności wewnętrznej SOR,
  • spójności zewnętrznej Strategii z innymi dokumentami strategicznymi,
  • możliwości jej realizacji.

Dodatkowymi zagadnieniami, które poddane zostały ocenie w ramach badania, były: spójność SOR z wybranymi politykami horyzontalnymi UE, możliwość wykorzystania funduszy UE jako narzędzia realizacji SOR, zbieżność planowanych działań z dobrymi praktykami polityki przemysłowej stosowanej w innych państwach (benchmarking) oraz analiza treści przekazu medialnego dotyczącego SOR. W trakcie prac analitycznych wprowadzono szereg modyfikacji, zaproponowanych przez Zespół Badawczy, które Ministerstwo Rozwoju uwzględniło w ostatecznej wersji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Efektem projektu był raport końcowy. Zachęcamy do zapoznania się z efektami naszej pracy. Raport dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju.