11 kwietnia 2017, IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zrealizuje zamówienie dla Ministerstwa Energii

IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna w imieniu Konsorcjum utworzonego przez IBC GROUP oraz Klub Jagielloński Sp. z o.o.  w dniu 11 kwietnia 2017 r. zawarła umowę z  Ministerstwem Energii na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach I i VII osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Celem głównym badania jest ocena kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” i VII osi priorytetowej „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.

W ramach badania zostaną zrealizowane następujące cele szczegółowe:

  • Cel 1 – bieżąca ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” i VII osi priorytetowej „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego” POIiŚ 2014-2020.
  • Cel 2 – ocena procesu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektu i systemu wyboru dla POIiŚ 2014-2020. Określenie, czy kryteria wyboru są obiektywne, zrozumiałe, trafne i są łatwo weryfikowalne.
  • Cel 3 – zidentyfikowanie ewentualnych i niezbędnych aktualizacji kryteriów oceny i wyboru projektów pod kątem zapewnienia realizacji celów I i VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, a także ewentualnego udoskonalenia kryteriów. Niniejsze badanie będzie służyło Zamawiającemu do skonstruowania optymalnego z punktu widzenia programu, systemu wyboru i oceny projektów, a jego wyniki zostaną wykorzystane przy przeprowadzaniu kolejnych naborów.
  • Cel 4 – zweryfikowanie czy stworzony system doprowadza do wyboru projektów przewidzianych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020.
  • Cel 5 – ocena kryteriów i procesu oceny, wyboru projektów z punktu widzenia realizacji wskaźników oraz Kluczowych etapów wdrażania z Ram Wykonania.

Realizacja umowy zakończy się we wrześniu br.