28 kwietnia 2017, IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na wykonanie badania ewaluacyjnego

IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna wraz z partnerem Fundacją Rozwoju Badań Społecznych zawarły w dniu 19 kwietnia 2017 r. umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

 Głównym celem ewaluacji jest ocena logiki projektu z narzędziami wdrażania procesu przedsiębiorczego odkrywania w Polsce wraz z analizą stanu wdrażania strategii inteligentnej specjalizacji. Zamówienie stanowi element działań przygotowawczych związanych z realizacją projektu pozakonkursowego przez Ministerstwo Rozwoju (MR) i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (podziałanie 2.4.2 PO IR) – w obszarze monitorowania strategii Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) oraz organizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki.  Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Badanie zakończy się 24 listopada 2017 r.