8 sierpnia 2017, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. realizuje kolejne zamówienie dla Ministerstwa Zdrowia

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła z Ministerstwem Zdrowia umowę na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji planów działań w sektorze zdrowia”. Badanie to ma szczególne znaczenie, ponieważ inwestycje w ochronę zdrowia stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla polityki spójności oraz krajowej polityki ochrony zdrowia w obecnym okresie programowania (2014–2020). Głównym celem niniejszego badania jest ocena Planów działań w sektorze zdrowia dotyczących regionalnych i krajowych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków EFS oraz EFRR, jako narzędzia koordynacji, a także ich wpływu na sektor zdrowia, w tym głównie na realizację celów, wskaźników (rezultatu i produktu), a także narzędzi i działań określonych w ramach strategii ogólnokrajowych w zakresie wsparcia obszaru zdrowia ze środków polityki spójności.

Odbiorcą raportu końcowego będą instytucje reprezentowane w ramach Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w sektorze zdrowia, w tym przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia, koordynujące wsparcie ze środków UE na rzecz ochrony zdrowia w Polsce, a także Ministerstwo Rozwoju jako Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
oraz Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, a także poszczególne Instytucje Zarządzające RPO i Komisja Europejska.

Realizacja umowy przebiegać będzie w dwóch etapach:

  • w II połowie 2017 roku analizie i ocenie poddane zostaną Plany działań w sektorze zdrowia, dotyczące regionalnych i krajowych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS oraz EFRR na lata 2015-2016
  • w 2018 roku analizie i ocenie poddane zostaną Plany działań w sektorze zdrowia dotyczące regionalnych
    i krajowych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków EFS oraz EFRR na 2017 rok
    a także przedstawione zostaną dane w ujęciu kumulatywnym