17 listopada 2017, Zakończyliśmy ewaluację dla Ministra Energii

Wraz z partnerami z Klubu Jagiellońskiego Sp. z o.o. zakończyliśmy prowadzone od kwietnia 2017 roku prace w ramach badania pt. „Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach I i VII osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020” realizowanego dla Ministerstwa Energii.

Wyniki naszych analiz dostępne są na stronie Ministerstwa Energii: Raport końcowy. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.