18 września 2018, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zakończył II etap badania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W połowie września, we współpracy z Fundacją Rozwoju Badań Społecznych zakończyliśmy II etap badania ewaluacyjnego dla NCBR „Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki”. W jego ramach dokonaliśmy oceny 8 kolejnych programów sektorowych – INNOCHEM (dedykowany sektorowi chemicznemu), WoodINN (sektor leśno-drzewny i meblarski), InnoNeuroPharm (sektor farmaceutyczny w tym neuromedycyna), IUSER (sektor teleinformatyczny), INNOLOT (przemysł lotniczy), INNOMED (sektor innowacyjnej medycyny), INNOMOTO (sektor motoryzacyjny). Ze względu na to, że był to ostatni etap badania w raporcie dokonaliśmy również podsumowania I etapu badania oraz oceny interwencji na poziomie całego Działania 1.2: Sektorowe programy B+R.

Raporty dostępne są na stronie NCBR: Raport Końcowy I i II Etap. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.