11 października 2018, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na wykonanie badania ewaluacyjnego

IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna działającą w imieniu Konsorcjum utworzonego przez Spółkę oraz Fundację Rozwoju Badań Społecznych z siedzibą w Krakowie, zawarła w dniu 11 października 2018 r. umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.
Celem badania jest ocena mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.
Efektem prac będą dwa raporty z badania wraz ze streszczeniem i tabelą rekomendacji. Badanie zakończy się w marcu 2019 r.