13 marca 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zakończyła badanie dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

13 marca 2019 zakończyliśmy realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerw wykonania”. Efektem prac są dwa raporty – Raport Częściowy i Raport Końcowy, które zostały opracowane przy użyciu następujących technik badawczych: analizy desk research, analiz ekonometrycznych i statystycznych, wywiadów jakościowych, konsultacji i panelu ekspertów. Głównym celem badania była ocena mid-term postępów realizacji celów szczegółowych Programu Operacyjnego Polskach Wschodnia.

W wyniku ewaluacji zidentyfikowane zostały czynniki, które wpływają na poziom realizacji celów interwencji oraz wypracowane zostały rekomendacje służące podniesieniu skuteczności interwencji.