9 maja 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na wykonanie badania diagnostyczno-prognostycznego

IBC GROUP Central Europe Holding SA zawarła umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na wykonanie badania  diagnostyczno-prognostycznego, analizy oraz raportu pn. „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+”. Zamówienie będzie realizowane do listopada 2019 r.

Celem badania jest diagnoza i ocena aktualnego oraz prognozowanego stanu zatrudnienia osób 50+ i osób 60+ na wielkopolskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem analizy szans i barier dla działań mających za zadanie zwiększenie aktywności zawodowej osób 50+ w regionie.

Jednym z produktów badania będzie raport końcowy, który stanowić będzie źródło informacji niezbędnych dla planowania strategicznego i operacyjnego dla: organów samorządowych, instytucji rynku pracy, instytucji związanych z edukacją oraz gospodarką regionu, a także stanowić istotne źródło wiedzy służące wsparciu informacyjnemu zarządzania strategicznego i wdrażania WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy). Zamówienie obejmie również przygotowanie i wydanie raportu w formie publikacji książkowej zawierającej podsumowanie wykonanych badań i analiz wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Dodatkowe informacje oraz list intencyjny znajdą Państwo na stronie WUP Poznań.