30 maja 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie badania ewaluacyjnego

 

IBC GROUP Central Europe Holding SA zawarła umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej”. Celem głównym ewaluacji jest kompleksowa ocena działań podejmowanych w ramach projektów konkursowych w ramach Działania 2.18 PO WER.

Badanie koncentruje się na ocenie wsparcia realizowanego w ramach dwóch obszarów badawczych, w ramach których realizowano następujące działania projektowe:

  1. Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat.
  2. Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Efektem prac będzie raport końcowy zawierający szczegółowy opis wyników badania, wnioski i rekomendacje dotyczące analizowanych obszarów badawczych.