10 sierpnia 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. ponownie zbada rynek pracy w województwie łódzkim

IBC GROUP Central Europe Holding SA zawarła kolejną umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na badanie regionalnego runku pracy.

Celem badania jest próba odwzorowania najbardziej charakterystycznych cech rynku pracy w zakresie branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Podczas badania zebrane zostaną informacje nt. potrzeb kadrowych i edukacyjnych przedsiębiorstw oraz zidentyfikowane zawody deficytowe w  wyodrębnionych do badania sekcjach PKD. Badanie pozwoli także na poznanie opinii przedsiębiorców  na temat czynników wpływających bądź mogących wpływać na wielkość i strukturę podaży pracy oraz wielkość i strukturę popytu na pracę w zawodach związanych z wybranymi do badania działalnościami. Scharakteryzowane zostaną najważniejsze umiejętności i kwalifikacje zawodowe poszukiwane przez pracodawców w ww. branżach. 

Zwieńczeniem badania będzie Raport końcowy zawierający analizę oraz wnioski z zebranego materiału badawczego, a także wynikające z poszczególnych wniosków rekomendacje dotyczące konkretnych działań bądź kierunków realizacji regionalnej polityki zarządzania wiekiem osób pracujących.