22 sierpnia 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zrealizuje dla Instytutu Badań Edukacyjnych badania w ramach projektu dotyczącego oceny funkcjonowania kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt systemowy „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza.

W ramach projektu IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zrealizuje badania z pracodawcami i pracownikami w sektorach: motoryzacja oraz przemysł chemiczny. Równolegle badanie obejmie przedstawicieli instytucji edukacyjnych.

Celem badania jest zbadanie poziomu otwartości na innowacje oraz na uczenie się przez całe życie w poszczególnych podbranżach sektorów motoryzacji i produkcji przemysłu chemicznego. Dodatkowo, badanie obejmie ocenę obecnej i potencjalnej roli kwalifikacji w analizowanych sektorach, a także ocenę oferty edukacyjnej szkół zawodowych (branżowych i techników) i uczelni dla badanych branż.

Badanie potrwa do końca 2019 roku. Wartość zawartej umowy to 1,1 mln PLN.