17 października 2019, IBC GROUP S.A. zawarła aneks do umowy z Instytutem Badań Edukacyjnych na badania w ramach ZSK dot. m.in. realizacji dodatkowych analiz jakościowych

Firma doradcza GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała aneks do umowy z Instytutem Badań Edukacyjnych, realizującym projekt systemowy „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

W ramach umowy podstawowej IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w konsorcjum z CBM Indicator Sp. z o.o., realizuje badania z pracodawcami i pracownikami w sektorach: motoryzacja oraz przemysł chemiczny. Równolegle badanie obejmuje przedstawicieli instytucji edukacyjnych.

Przedmiotem umowy uzupełniającej objętej aneksem jest  badanie typu case study, którego celem jest prześledzenie związków między kompetencjami i kwalifikacjami pracowników a zdolnością do generowania innowacji w wybranych przedsiębiorstwach obu sektorów. Wyniki i produkty przeprowadzonych badań w odniesieniu do zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w obydwu sektorach będą uwzględniane przy działaniach związanych ze wsparciem opisywania kwalifikacji innowacyjnych w tychże sektorach oraz planowaniem dalszych działań w ramach projektu. Badanie to jest ostatnią częścią projektu badawczego pt. Ocena funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach.

W związku z zawarciem aneksu zwiększyła się wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy, która po zmianie wynosi 1,24 mln zł brutto.

Umowa, która rozszerzona została na mocy niniejszego aneksu ma zostać zrealizowana do końca grudnia 2019 r.