17 stycznia 2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z IBC GROUP SA umowę na wykonanie usług badawczych. Wartość portfela zamówień Spółki wzrosła o 1,2 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, należąca do grupy kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju, podpisała z konsorcjum IBC GROUP Central Europe Holding S.A. jako liderem oraz CBM Inidcator Sp. z o.o. jako partnerem konsorcjum, umowę na  realizację dwóch edycji badań jakościowych i ilościowych w ramach projektu p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża budowlana.

Głównym celem umowy jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży budowlanej poprzez określenie stanu i kierunków rozwoju kadr branży budowlanej i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje oraz określenie krótko i średniookresowych wyzwań, przed jakimi stoi branża budowlana w wymiarze kompetencyjnym w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi. Główna część umowy polega na organizacji i przeprowadzeniu ogólnopolskich badań jakościowych i ilościowych wśród przedsiębiorstw oraz z ekspertami branżowymi, na podstawie których opracowany zostanie szczegółowy raport. Dodatkowo konsorcjum, po oddaniu kontraktu, przeprowadzi działania informacyjne, mające na celu przedstawienie wyników projektu w formie prezentacji. Uzgodniono realizację nie więcej niż 5 prezentacji wyników.

Wykonanie badań będzie podstawą do przygotowania działań, które przeprowadzą przedsiębiorstwa od „dziś” do „jutra” w wymiarze kompetencyjnym oraz opracowania narzędzi w procesie rekrutacji i oceny, a także motywacji  pracowników do stałego uczenia się jako niezbędnej aktywności podnoszącej jakość i stabilność zatrudnienia w długim terminie. Uzyskane rozwiązania umożliwią wypracowanie zmian w systemie edukacji, służących lepszemu zbilansowaniu rynku pracy w zakresie podaży pracowników o odpowiednich kompetencjach oraz zapotrzebowania na nich ze strony pracodawców.

„Nasza metodologia pozwoli na przygotowanie działań w zakresie podnoszenia atrakcyjności i tym samym konkurencyjności branży jako pracodawcy wobec innych branż. ” – powiedziała dr Olga Czeranowska, Zastępca Kierownika Badania.

Wartość zawartej umowy wynosi 1,23 mln zł brutto.