28 lutego 2020, IBC GROUP SA zrealizuje pierwsze w Polsce badanie ponownego wykorzystania danych publicznych

Zarząd IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „IBC GROUP SA” lub „Wykonawca”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 27 lutego 2020 r. pomiędzy IBC GROUP SA a Ministerstwem Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie umowy na realizację badania ilościowego wśród przedsiębiorców, dotyczącego wielkości i charakterystyki rynku ponownego wykorzystania danych publicznych w Polsce.

Badanie ma na celu oszacowanie wielkości rynku ponownego wykorzystania danych publicznych  z uwzględnieniem wielkości firmy i branży, w której firma działa, określenie poziomu zainteresowania biznesu dostępem do otwartych danych publicznych, rozpoznanie, czy – i w jakim stopniu – przedsiębiorcy dostrzegają w otwartych danych szanse rozwojowe dla swoich firm, zbadanie trendów rynkowych w tym zakresie, rozpoznanie barier ograniczających ponowne wykorzystywanie danych publicznych oraz określenie poziomu znajomości wśród przedsiębiorców rządowego portalu otwartych jako centralnego punktu dostępu do danych do dalszego wykorzystywania.

Umowa zostanie zrealizowana do końca II Q 2020 r.  Strony ustaliły, że maksymalne, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty 0,13 mln PLN. Na poczet należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy. Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności IBC GROUP SA z tytułu jej realizacji, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.