30 lipca 2020, IBC GROUP SA przeprowadzi ewaluację skuteczności programów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER

29 lipca 2020 r. IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła z Ministrem Zdrowia umowę na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena trafności i skuteczności programów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER”.

Celem ewaluacji jest charakterystyka i ocena jakości interwencji ze środków EFS w zakresie wdrażania ogólnopolskich programów polityki zdrowotnej (PPZ), a także analiza i ocena sposobu oraz efektów realizacji PPZ. Oprócz udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluacyjne w ramach badania zebrane zostaną dane z zakresu monitorowania i ewaluacji służące do opracowania raportów końcowych z realizacji 3 PPZ.

Na podstawie zgromadzonych informacji przeprowadzona zostanie ocena jakości i przedstawione zostaną zbiorcze wyniki satysfakcji pacjentów z udziału w programie polityki zdrowotnej. W zakresie ewaluacji zostaną ocenione efekty zdrowotne uzyskane i utrzymujące się po zakończeniu programu polityki zdrowotnej, m. in. na podstawie wcześniej określonych mierników efektywności odpowiadających celom programu polityki zdrowotnej. W zależności od charakteru programu polityki zdrowotnej przedstawione zostaną rezultaty (krótko- i długoterminowe), możliwe do oceny w momencie realizacji badania ewaluacyjnego. Ponadto poddane zostanie weryfikacji w jaki sposób w przedmiotowych 3 PPZ osiągnięte zostały ich cele, jakie koszty zostały poniesione. Podjęta zostanie próba oceny w jakim stopniu poprawa sytuacji zdrowotnej indywidualnych uczestników projektów (pacjentów) wynika z ich udziału we wsparciu z PPZ.

Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o analizę danych zastanych, badania jakościowe i ilościowe. Ewaluacja będzie trwała 18 tygodni i zostanie zakończona do końca roku 2020. Wyniki badania zostaną opublikowane w raporcie oraz, w wersji syntetycznej, w broszurze informacyjnej.  W raporcie przedstawiona zostanie analiza oraz interpretacja danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych, a także zostaną udzielone odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne.