12 sierpnia 2020, IBC GROUP SA zbada potrzeby szkoleniowe w sektorze zdrowia

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła z Ministrem Zdrowia umowę na Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników sektora zdrowia – etap II”. Podobne badanie IBC GROUP SA realizowała już na zlecenie Ministra Zdrowia w 2011 r.

Wyniki przeprowadzonych w resorcie zdrowia ewaluacji pokazują konieczność by w większym stopniu kłaść nacisk na część praktyczną oraz rozwój kształcenia specjalistycznego dla możliwie jak największej grupy zawodów medycznych. Ponadto doświadczenia z realizacji projektów w ramach okresu programowania 2007-2013 wskazały na potrzebę koncentracji interwencji publicznej w zakresie kształcenia podyplomowego i dokształcania zawodowego w formule szkoleniowej na przedsięwzięciach wpływających w największym stopniu na rozwiązywanie kluczowych problemów zdrowotnych i demograficznych. W ramach I etapu przedmiotowego badania ewaluacyjnego, zrealizowanego w 2016 roku wykazano, że kwalifikacje posiadane przez kadrę zarządzającą instytucjami ochrony zdrowia nie odpowiadają wyzwaniom w zakresie zarządzania w oczekiwanym stopniu. Konieczne jest dalsze podnoszenie kwalifikacji w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi. Wynika ono przede wszystkim z tego, iż formalne wymagania kwalifikacyjne wobec osób piastujących stanowiska zarządcze nie są dostosowane do zadań stawianych przed nimi w poszczególnych procesach zarządzania.

Celem głównym realizowanej przez IBC GROUP SA ewaluacji jest ocena jakości wiedzy i umiejętności nabytych dzięki udziałowi w projektach PO WER oraz poznanie aktualnych potrzeb szkoleniowych pracowników medycznych i niemedycznych sektora ochrony zdrowia oraz identyfikacja najbardziej skutecznych i adekwatnych form wsparcia oraz metod przekazywania wiedzy pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach PO WER w kontekście zaprogramowania przyszłego wsparcia z EFS+. W ramach badania zostanie przeprowadzona wnikliwa analiza dokumentów strategicznych i programowych, dokumentów naukowych i publikacji, danych monitoringowych a także oferty szkoleń, kursów i studiów podyplomowych oferowanych na rynku.  Zbieranie danych pierwotnych będzie realizowane metodami jakościowymi  ilościowymi.  

Ewaluacja będzie trwała 18 tygodni i zakończy się w grudniu 2020 r. Wyniki badania zostaną zawarte w raporcie oraz broszurze informacyjnej.  W raporcie przedstawiona zostanie analiza oraz interpretacja danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych, a także zostaną udzielone odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne.