14 października 2020, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. przeprowadzi kolejne badania w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z IBC GROUP Central Europe Holding S.A. kolejną umowę na  realizację dwóch edycji badań jakościowych i ilościowych w ramach projektu p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Badanie zostanie zrealizowane dla branży przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

Branża przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów jest jedną z najbardziej innowacyjnych  w Unii Europejskiej. Polska w UE jest na drugim miejscu pod względem liczby zakładów i na trzecim pod względem zatrudnienia. W kraju branża jest jedną z dwunastu, które promują polską gospodarkę za granicą, zwłaszcza w segmencie odzieży

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 jednym z głównych czynników decydujących o rozwoju i konkurencyjności kraju jest jakość kapitału ludzkiego. Jego rozwój przekłada się na kondycję krajowego i lokalnych rynków pracy umożliwiając wzrost produkcji i usług, rozwój innowacji oraz podnoszenie produktywności gospodarki. Celem projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego jest dostarczenie Sektorowym Radom ds. Kompetencji wiedzy nt. obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w poszczególnych branżach oraz zestawienie go ze stroną podażową, reprezentowaną przez pracowników. 

Badanie branży przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów ma na celu zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, tj. określenie stanu i kierunków rozwoju kadr w branży przemysłu mody  i innowacyjnych tekstyliów  i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, oraz określenie krótko i średniookresowych wyzwań, przed jakimi stoi branża w wymiarze kompetencyjnym w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi. Badania będą prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami i ekspertami skupionymi w Sektorowych Radach ds. Kompetencji. Dzięki zestawieniu ze sobą oczekiwań kompetencyjnych pracodawców i uzyskiwanych efektów kształcenia – strona pracowników – można będzie określić obszary niedopasowań, stanowiących podstawę do rekomendowania zmian, których adresatem będą resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, jak również szkoły zawodowe, technika i szkoły wyższe.

Wartość zawartej umowy wynosi 1,04 mln PLN .