20 grudnia 2020, IBC GROUP SA zrealizuje badanie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Zgodnie z prognozami Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) w Polsce będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników wysokokwalifikowanych, przy jednoczesnym spadku popytu na pracę pracowników średnio – i niskokwalifikowanych. W tym kontekście szczególnie ważne jest upowszechnienie uczenia się dorosłych, bowiem wiedza, kwalifikacje i umiejętności zawodowe, jako czynniki w coraz większym stopniu decydujące o zdolności do zatrudnienia, wymagają ciągłego doskonalenia.

Badania, które realizowane są w ramach projektu badawczego Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II , będą prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami i ekspertami skupionymi w Sektorowych Radach ds. Kompetencji. Dzięki zestawieniu ze sobą oczekiwań kompetencyjnych pracodawców i uzyskiwanych efektów kształcenia – strona pracowników – można będzie określić obszary niedopasowań, stanowiących podstawę do rekomendowania zmian, których adresatem będą resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, jak również szkoły zawodowe, technika i szkoły wyższe. Wyniki badania umożliwią tym samym prowadzenie tzw. evidence based policy, czyli polityki publicznej w obszarze edukacji i rynku pracy, która jest oparta na dowodach.

Sektor telekomunikacji i  cyberbezpieczeństwa jest jednym z najbardziej pożądanych  obszarów na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Małe i duże firmy zaczęły dostrzegać potrzebę zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT, którzy potrafią odpowiednio zabezpieczyć sieć, klientów oraz partnerów. Należy zatem cyberbezpieczeństwo postrzegać nie tylko jako cel sam w sobie, ale jako bodziec rozwojowy szeregu obszarów, które będą współtworzyć rozwój gospodarczy kraju. Zmiana nigdy nie jest jednak dziełem firm, lecz ludzi, którzy je tworzą. Dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie potrzeb i opinii wyrażanych przez rzetelnie dobranych przedstawicieli branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Zaprojektowane przez Konsorcjum IBC oraz Indicator badanie pozwoli te potrzeby rozpoznać w sposób pogłębiony i rzetelny. Dostarczymy informacji jaki jest, a jaki powinien być potencjał kadrowy branży. Wskażemy kierunki rozwoju szkolnictwa i działalności szkoleniowej, które umożliwią przygotowanie kadr niosących obietnicę nowej epoki w rozwoju nie tylko telekomunikacji, ale całej polskiej gospodarki.