6 września 2021, IBC GROUP SA zrealizuje dwa kolejne badania w obszarze Inteligentnych Specjalizacji dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. wygrała przetarg na przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych Smart Skills: „Ewaluację potencjału i możliwości rozwoju smart skills w gospodarce” oraz „Ewaluację zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+”.

Potrzeba realizacji badań wynika z działań podejmowanych przez UE i władze RP, zmierzających w kierunku podnoszenia jakości kapitału ludzkiego, zwłaszcza w kontekście jego roli dla zrównoważonego wzrostu gospodarki opartego na innowacyjności. Kadry muszą być nie tylko wysoce wykwalifikowane, ale posiadać również specyficzne kwalifikacje sprzyjające tworzeniu innowacji, zarządzaniu nimi, komercjalizacji – i w rezultacie – tworzeniu wartości firm w oparciu o innowacje.

Badania mają wspomagać proces odpowiedniego zaprojektowania wsparcia przedsiębiorstw w latach 2021 – 2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie to będzie zorientowane na podnoszenie jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach za pomocą usług rozwojowych. Jednocześnie mają one służyć transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki inteligentnej, opartej na wiedzy i innowacjach

Celem badań jest identyfikacja kwalifikacji istotnych dla rozwoju IS , ocena podaży i popytu oraz deprywacji zapotrzebowania na kwalifikacje istotne dla rozwoju IS, a także ocena działań służących zaspokojeniu potrzeb IS w zakresie kwalifikacji istotnych dla ich rozwoju. Badania mają dostarczyć informacji użytecznych w procesie programowania wsparcia EFS kierowanego do przedsiębiorców w ramach systemu podażowego, na lata 2021-2027.

W badaniach wezmą udział interesariusze IS, przedstawiciele przedsiębiorstw oraz praktycy rynku usług rozwojowych. Przeprowadzone zostaną analizy dokumentów oraz przeglądy literatury. Zastosowana zostanie również praca warsztatowa z wykorzystaniem technik kreatywnych service design. Proces projektowy będzie skoncentrowany na użytkownikach/odbiorcach usług i jak najlepszym dopasowaniu rozwiązań do ich potrzeb (human-centered design). Dzięki temu możliwa będzie maksymalizacja użyteczności tych rozwiązań.

Badania zakończą się w II Q 2022 r. Wartość realizowanych projektów przekroczy 0,7 mln zł.