15 kwietnia 2022, IBC GROUP S.A. wraz z konsorcjantem dokona ewaluacji projektu pozakonkursowego PARP

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w kooperacji z partnerem zrealizuje badanie ewaluacjyjne: System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO), projekt o numerze WND-POWR.02.21.00-00-DKW1/19. Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023.

Celem badania jest również pogłębiona analiza skuteczności wdrożonego systemu wczesnego ostrzegania MMŚP, które znalazły się w okresowych trudnościach.

Badanie będzie realizowane do grudnia 2022 r.