4 lipca 2022, IBC GROUP S.A. zbada rynek pracy w województwie łódzkim w zakresie zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Województwem Łódzkim na realizację badania pt. „Zatrudnianie cudzoziemców ze Wschodu na potrzeby uzupełnienia niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim”.

Celem głównym badania jest diagnoza potencjału zawodowego cudzoziemców zza wschodniej granicy obecnych na rynku pracy województwa łódzkiego. Województwo łódzkie jest rynkiem pracy potrzebującym pracy obywateli Ukrainy. Można przypuszczać, że silna reprezentacja już pracujących tam Ukraińców przyciągnie też swoich najbliższych, krewnych, znajomych uciekających przed skutkami wojny.

W badaniu zastosowane zostaną następujące techniki badawcze: analiza desk research; ilościowa analiza treści dokumentów urzędowych oraz badanie ilościowe metodą wywiadu kwestionariuszowego.

Zwieńczeniem badania będzie Raport końcowy zawierający analizę zebranego materiału badawczego; syntetyczne wnioski z analizy zebranego materiału empirycznego oraz wynikające z poszczególnych wniosków rekomendacje dotyczące konkretnych działań bądź kierunków realizacji polityki regionalnej.

Badanie zakończy się w listopadzie 2022 r.