19 września 2022, Zmiana Statutu Spółki

Zarząd IBC Advisory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 19 września 2022 r. zmiany Statutu Spółki. Zarejestrowana zmiana dotyczy nazwy Spółki IBC GROUP Central Europe Holding S.A., która zmieniona została na IBC Advisory S.A.  

W związku z powyższym, począwszy od dnia 19 września 2022 r. wszystkie dokumenty kierowane ze Spółki, w szczególności korespondencja, oświadczenia, oferty, dokumenty finansowe i zawierane umowy będą opatrzone nową nazwą IBC Advisory Spółka Akcyjna.

W ciągu minionych 17 lat naszej działalności, zmianę przeszła nie tylko polska gospodarka, ale też otoczenie biznesu, w którym działa nasze przedsiębiorstwo. Zmieniło się wiele istotnych czynników rynkowych, wpływających na jego funkcjonowanie. Potrzeba dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości skłoniła nas do dokonania zmiany nazwy i identyfikacji wizualnej.

Celem wprowadzenia zmian było uproszenie komunikacji z rynkiem i otoczeniem. Dlatego podjęty został wybór jednej, prostej nazwy IBC oraz systemu identyfikacji wizualnej. Nasz nowy, prosty i monochromatyczny logotyp został przygotowany z myślą o przyszłości, a także komunikacji cyfrowej oraz standardach w zakresie dostępności.  

Zarejestrowana przez Sąd zmiana nie ma wpływu na ważność zawartych przez Spółkę umów, porozumień, udzielonych pełnomocnictw, złożonych oświadczeń, w tym na ważność i ciągłość innych stosunków prawnych łączących Spółkę z podmiotami trzecimi. Bez zmian pozostają dane rejestrowe Spółki, adres, NIP, Regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS. W związku z powyższym wszystkie złożone oferty, a także dokumenty Spółki wykorzystywane do tej pory w obrocie prawnym pozostają ważne i skuteczne. Opisane zmiany nie mają też wpływu na zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami.

Zmianie uległ adres domeny internetowej Spółki na www.ibc-advisory.pl oraz adresy poczty elektronicznej: składają się one z niezmienionych identyfikatorów, natomiast posiadają nowe oznaczenie domeny „@ibc-advisory.pl”.