17 listopada 2022, IBC S.A. zawarła kolejną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

Zaczynamy ewaluację wpływu interwencji WRPO 2014+ na realizację celów sformułowanych w ramach Osi Priorytetowych. W ramach ewaluacji poddamy specjalistycznym analizom rezultaty interwencji realizowanej w województwie wielkopolskim w ramach WRPO 2014+ oraz ocenimy działania realizowane w obszarze elektronicznych usług publicznych, kultury, rewitalizacji, transportu, środowiska i konkurencyjności przedsiębiorstw. Zbadamy także potrzeby beneficjentów i grup docelowych oraz ocenimy poziom osiągnięcia celów WRPO 2014+.
To kolejna umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim w 2022 roku.

Niedawno zakończyliśmy „Ocenę działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021+” dzięki której Województwo Wielkopolskie usprawni działania komunikacyjne skierowane do grup docelowych nowej perspektywy finansowej FEW 2021+.
Budujemy długofalowe relacje z instytucjami publicznymi już od 17 lat, oparte na zaufaniu oraz partnerskiej współpracy.