20 czerwca 2023, Województwo Pomorskie

Województwo Pomorskie przygotowuje nowy model deinstytucjonalizacji opieki społecznej i zdrowotnej. Władze województwa podpisały umowę na realizację badania „Diagnoza w zakresie rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim”. Badanie obejmie m.in. analizy przepisów, międzynarodowe badania desk-research, prognozowanie ekonometryczne kosztów zaniechania opieki instytucjonalnej oraz realizację blisko 5000 wywiadów z interesariuszami procesu DEI. Firma doradcza IBC Advisory S.A. będzie wykonawcą tego kontraktu.

„Jesteśmy bardzo dumni z wkładu, który wniesiemy w transformację modelu świadczenia usług na Pomorzu. Dostarczymy nie tylko przekrojową wiedzę o potrzebach mieszkańców, ale też zaprojektujemy z wykorzystaniem silników bazodanowych oraz modeli ekonometrycznych koszty odejścia od modelu instytucjonalnego, w którym usługi aktualnie dostarczane są do mieszkańców.  Doradzamy władzom województw w transformacji cyfrowej, planowaniu strategicznym, mamy realny wpływ na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Wspieramy władze województw na każdym etapie transformacji DEI. Już wkrótce nastąpi otwarcie projektu i rozpoczęte zostaną prace analityczne oraz terenowe” – powiedziała Ewa Kamińska, Dyrektor zarządzająca IBC Advisory S.A.

„W proces deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych na Pomorzu zaangażowane będą wszystkie jednostki pomorskiego samorządu terytorialnego, ale też organizacje pozarządowe. Dlatego kluczowe jest pogłębione rozpoznanie potrzeb odbiorców tych usług. W świetle wprowadzenia możliwości tworzenia nowej instytucji lokalnej – centrum usług społecznych (CUS), nowy model ich świadczenia transponuje usługi społeczne do społeczności lokalnej i miejsca zamieszkania obywateli. W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2030 roku oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej zaplanowany został proces deinstytucjonalizacji, którego koordynację objął wojewódzki zespół. Silny udział w procesie DEI będą miały także organizacje tzw. III sektora Pomorza, ale też strategiczne podmioty wojewódzkiego systemu ochrony zdrowia. Proces DEI zmieni też organizację usług w obszarze pieczy zastępczej i włączy społeczność lokalną w realizację potrzeb zdrowotnych i społecznych, za które do tej pory odpowiadały podmioty publiczne. Realizacja umowy będzie uwzględniała kontekst pandemiczny i wątek psychiatrii dziecięcej wobec koniecznego wsparcia dla dzieci z problemami zdrowia psychicznego. W ramach umowy rozpoznamy też dokładnie infrastrukturę zdrowotną i oszacujemy precyzyjnie skalę potrzeb mieszkańców Pomorza w tym obszarze. Ważnym aspektem badania będzie także zagadnienie kryzysu bezdomności. Stworzyliśmy ponad 100 osobowy zespół, który skierowany zostanie do realizacji projektu. Podczas warsztatu z Zamawiającym osadzimy proces realizacji badań w kontekście planowania procesu DEI i usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i przyjrzymy się asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Projektowane badanie będzie przekrojowe i pogłębione, pomimo jego częściowo ilościowego charakteru. Doświadczenia wielu europejskich krajów wskazują na to, że sposób zapewniania opieki i wsparcia usługami świadczonymi na poziomie rodziny i społeczności lokalnych przynosi dobre rezultaty zarówno dla odbiorców usług, czyli obywateli, ale też dla rozwoju całego III sektora. Rozwój tego sektora mógłby być kołem zamachowym rozpędzającym także inne sektory pomorskiej gospodarki. Te wszystkie aspekty będą przedmiotem badań i analiz w ramach realizowanej umowy” – dodał Jakub Wróblewski Wiceprezes Zarządu IBC Advisory S.A.

Projekt zostanie wykonany przez Zespół Konsultantów Sektora Publicznego IBC oraz Krakowski Zespół Evidence Based Policy, działający w ramach krakowskiego oddziału IBC.