9 października 2023, Europa solidarna z Izraelem

Wyrażamy solidarność z Izraelem i ofiarami zamachów terrorystycznych z 7 października 2023 roku. W tych tragicznych wydarzeniach łączymy się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej IBC Advisory S.A. Panem Efraimem Ben Artzy i wszystkimi obywatelkami oraz obywatelami Izraela. Wolność i pokój to nadrzędne wartości współczesnego świata. Terroryzm nie może być narzędziem dialogu między narodami i zawsze będzie spotykał się z jednoznaczną krytyką i sprzeciwem wolnych demokratycznych narodów. Dialog i porozumienie są drogą do budowy trwałego pokoju i przyszłości Bliskiego Wschodu.

 

We express solidarity with Israel and the victims of the terrorist attacks of October 7, 2023. In these tragic moments we unite with the Chairman of the Supervisory Board of IBC Advisory S.A. Mr. Efraim Ben Artzy and all citizens of Israel. Freedom and peace are the paramount values of the modern world. Terrorism cannot be a tool for dialogue between nations and will always meet un unequivocal criticism and opposition from free democratic nations. Dialogue and understanding are the path to build lasting peace and the future of the Middle East.

Shalom aleichem

IBC Advisory S.A.