5 grudnia 2023, IBC Advisory S.A. dostarczy dane na temat inteligentnych specjalizacji i  przepływów międzygałęziowych w  województwie świętokrzyskim

IBC SA zawarła z Województwem Świętokrzyskim umowę na wykonanie usługi pn. Identyfikacja łańcuchów wartości w obszarach świętokrzyskich inteligentnych specjalizacji oraz analiza przepływów międzygałęziowych w kontekście rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim.

Celem głównym badania jest identyfikacja łańcuchów wartości w obrębie inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, określenie głównych łańcuchów wartości o zasięgu krajowym i globalnym oraz powiązań gospodarczych zarówno w obrębie poszczególnych specjalizacji, pomiędzy specjalizacjami oraz pomiędzy specjalizacjami a pozostałymi sektorami gospodarki regionu. Zespół ekspertów przeanalizuje dane dotyczące przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz przedsiębiorstw kooperujących z nimi (także poza terenem województwa).

Wnioski i rekomendacje z badania w tym m.in. w zakresie możliwości wspierania przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego funkcjonowania łańcuchów wartości oraz przepływów międzygałęziowych w regionie, także w kontekście rozwoju sektora B+R i zwiększania pozycji regionalnych innowacyjnych podmiotów przyczynią się do opracowania strategii działania w odniesieniu do sektorów gospodarki mających kluczowy wpływ na rozwój regionu.

„Zdefiniowanie inteligentnych specjalizacji, zarówno na poziomie krajowym (KIS) jak i regionalnym (RIS) pozwala na skoncentrowanie wysiłków i inwestycji na obszarach, które mają największy potencjał rozwojowy. Poznanie struktur łańcuchów wartości kieruje uwagę na dziedziny, których wsparcie zapewniać będzie największą wartość dodaną. Identyfikacja łańcuchów wartości w obszarach świętokrzyskich inteligentnych specjalizacji oraz analiza przepływów międzygałęziowych są kluczowe dla skutecznego zarządzania zrównoważonym rozwojem i konkurencyjnością województwa.  Nasze analizy pomogą określić priorytety w innowacyjnym rozwoju regionu, które zapewnią korzyści zarówno gospodarce regionu, jak i jego mieszkańcom.”- powiedział Jakub Wróblewski, Wiceprezes zarządu IBC Advisory S.A.