22 grudnia 2023, Informacja nt. zawarcia umowy z Narodowym Bankiem Polskim

IBC Advisory Spółka Akcyjna zawarła w dniu 21 grudnia 2023 r. z Narodowym Bankiem Polskim umowę ramową, której przedmiotem jest świadczenie przez IBC usług badawczych, polegających na realizacji badań ewaluacyjnych on-going i ex post projektów edukacyjnych realizowanych przez Narodowy Bank Polski.

Umowa ma na celu zapewnienie Narodowemu Bankowi Polskiemu wsparcia w dostawie danych oraz wiedzy w zakresie oceny skuteczności projektów edukacyjnych.

Umowa stanowi kontynuację współpracy pomiędzy IBC a Bankiem Centralnym. To druga umowa ramowa pomiędzy IBC a Narodowym Bankiem Polskim na świadczenie usług badawczych. Umowa została zawarta na 3 lata. Strony ustaliły, że całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty 1 mln PLN.