24 maja 2024, Zawarcie zlecenia wykonawczego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach umowy ramowej.

W dniu 23 maja 2024 r. IBC Advisory S.A. zawarła z Narodowym Bankiem Polskim umowę na realizację projektu badawczego w ramach umowy ramowej z dn. 21.12.2023 r. – w ramach której IBC zrealizuje projekt badawczy obejmujący ewaluację programu edukacyjnego Banku. Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Organizatorem programu jest Narodowy Bank Polski. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Przedmiotem zawartej umowy będzie ewaluacja programu edukacyjnego NBP pt. Złote Szkoły NBP – IV edycja 2023/2024, polegająca na ocenie programu pod kątem trafności, skuteczności oraz użyteczności. Badanie pozwoli na określenie kierunku ewentualnych zmian w przyszłych edycjach programu. Projekt realizowany jest w konsorcjum IBC Advisory S.A. oraz Indicator Sp. z o.o.