30 stycznia 2018, IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie badania ewaluacyjnego

IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna działającą w imieniu Konsorcjum utworzonego przez Spółkę oraz Fundację Rozwoju Badań Społecznych z siedzibą w Krakowie, zawarła w dniu 30 stycznia 2018 r. umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki.

Potrzeba realizacji badania wynika z konieczności analizy skuteczności wsparcia prowadzenia prac B+R w postaci programów sektorowych oraz weryfikacji czy zastosowane podejście bottom-up podczas sporządzania agend badawczych posłużyło zwiększeniu zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie prac B+R oraz reorientacji agend badawczych na potrzeby przedsiębiorców oraz wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

Ewaluacja umożliwi weryfikację czy działania i zakres wsparcia zmierzają we właściwym celu i przybliżają jego osiągnięcie oraz sprawdzenie jakie są spodziewane rezultaty prowadzonych projektów oraz ich trwałość.

Analizie poddane zostaną projekty złożone w ramach Działania 1.2 POIR od początku ogłoszenia naborów do naborów, które zakończyły się do 18.12.2017 r. Efektem prac będą dwa raporty cząstkowe z badania wraz ze streszczeniem i tabelą rekomendacji.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Badanie zakończy się we wrześniu 2018 r.

Informacje o ewaluacji oraz list polecający znajdą Państwo również na stronie NCBR.