13 listopada 2023, IBC SA dokona oceny średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Ewaluacja zlecona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap ewaluacji ma na celu ocenę trafności przyjętych w SOR wyborów strategicznych przez pryzmat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i geopolitycznej oraz ewaluację efektywności i skuteczności dotychczasowych rozwiązań wdrożeniowych. Przeanalizowane zostanie jakie elementy będzie można wykorzystać, a co wymaga dostosowania lub zmiany w kontekście prac nad nową śsrk. Analiza zweryfikuje także aktualność celów, obszarów i kierunków interwencji oraz w jakim zakresie powinny one zostać zmodyfikowane. Pod uwagę zostanie także wzięta kwestia sposobu programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w dobie współczesnych wyzwań, tj. pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie i wynikających z nich konsekwencji dla Polski, a także wyzwań energetyczno-klimatycznych. Przeprowadzona ocena pokaże , jak współczesne wyzwania wpływają na programowanie rozwoju kraju w średniookresowej perspektywie oraz sformułuje propozycje rozwiązań, służących temu by opracowywane dokumenty planistyczne uwzględniały dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Drugi etap badania będzie realizowany w formule ewaluacji uczestniczącej i wynika z konieczności przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji ex ante. Podejmowane działania będą miały na celu m.in. podniesienie jakości finalnej wersji dokumentu i spowodowanie, aby w jak największej mierze odpowiadał on na zidentyfikowane potrzeby rozwojowe. W ramach tego etapu IBC SA będzie wspierać zespół przygotowujący projekt dokumentu. Ostatnim elementem będzie opracowanie raportu, w ramach którego zaproponowane zostaną rekomendacje dotyczące zmian systemowych i programowych, koniecznych do wprowadzenia poza strategią a istotnych dla jej realizacji oraz zalecenia odnoszące się do jej przyszłej realizacji.

„Ewaluacja ex ante średniookresowej strategii rozwoju kraju wraz z oceną Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to badanie o szczególnym społecznym znaczeniu. Przygotowując badanie połączyliśmy naszą wiedzę w obszarze gromadzenia i analityki danych z naukową perspektywą poznawczą Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Doświadczenie obu podmiotów pozwoli na dostarczenie wysokiej jakości raportu z badania, który będzie mógł być bazą do planowania i realizacji strategicznych i kluczowych dla Polski przedsięwzięć modernizacyjnych” – powiedział Jakub Wróblewski, Wiceprezes zarządu IBC Advisory S.A.