Łukasz Arendt

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2020 – 2021 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, a w okresie 2016 –2019 r. dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019-2022, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Ekspert Team Europe.

Ekspert w międzynarodowych projektach realizowanych m.in. na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u, EUROSTATU, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Uczestnik krajowych projektów badawczych (m.in. „Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej”, „Segmentacja rynków pracy. Studium przypadku Polski”, „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza makro- i mikroekonomiczna”; „Ocena wdrożenia modelu flexicurity w polskiej polityce rynku pracy oraz rekomendacje dalszych działań”) i wdrożeniowych (m.in. „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”, „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia”, „Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy”).

Łukasz Arendt

Obszary praktyki:

Rynek pracy, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, rozwój społeczeństwa informacyjnego
', '' ); ?>