+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Poznaj studia przypadków
zrealizowanych przez nas projektów


Nasze projekty mają charakter zintegrowany. Obsługujemy podmioty prywatne, oraz instytucje szeroko rozumianego sektora publicznego. Tylko w sektorze publicznym, pion naszych usług podzielony jest aż na osiem segmentów rynku, określanych przez nas branżami, które grupują tematycznie oferowane przez nas rozwiązania doradcze i badawcze m.in. dla instytucji sektora zabezpieczenia społecznego, służb mundurowych, ministerstw czy agencji rządowych i instytucji międzynarodowych. Poznaj wybrane projekty, które w okresie ostatnich lat, zrealizowaliśmy z w sektorze publicznym.Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Projekt: Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów (edycja: 2022 rok) Ogólnopolski pomiar został przeprowadzony dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Badanie obejmowało pogłębioną diagnozę opinii i potrzeb klientów indywidualnych, instytucjonalnych, rodziców i dzieci, a także osób o szczególnych potrzebach. Ogólnopolskie badania objęły ponad 3000 osób. Przeprowadzone analizy umożliwiły opis modeli kształtowania popytu ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2022 r. Celem naszych badań była pogłębiona śródokresowa ewaluacja działania Systemu Wczesnego Ostrzegania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), a w tym ...
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Ocena działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021-2027 Projekt został zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2021 i 2022 r. Celem projektu była ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Smart skills – ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+ Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 i 2022 r. Projekt stanowił kontynuację działań zrealizowanych w ramach „Smart skills – ewaluacja potencjału i ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Smart skills – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 i 2022 r. Dotyczył problematyki Smart Skills, czyli umiejętności dla gospodarki inteligentnej. Realizacja badań zgodnie z metodologią IBC Advisory S.A. oraz założeniami PARP umożliwiła identyfikację kwalifikacji istotnych dla inteligentnych specjalizacji, a także ...
Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

Projekt: Opracowanie modelu kompetencji pracowników/funkcjonariuszy KAS Projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Finansów w 2020 r. W ramach umowy: opracowany został model kompetencji pracowników KAS przeprowadzono pilotażową implementację modelu kompetencji przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników KAS opracowano plan wdrożenie modelu kompetencji. W celu realizacji projektu poddaliśmy analizie zgodnej z metodologią IBC Advisory S.A. szereg ...
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt: Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej Badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej” zostało zrealizowane w 2019 r. Celem badania była kompleksowa ocena działań ...
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Projekt: „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) był instrumentem wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju ...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt: Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało IBC Advisory S.A. jako firmę, która dokona eksperckiej oceny wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki. W ramach ewaluacji oceniliśmy 14 programów sektorowych:  INNOTEXTILE (dedykowany włókiennictwu), INNOSTAL (sektor ...
Centralny Ośrodek Informatyki

Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt: Wartościowanie stanowisk pracy Przedmiotem  projektu dla Centralnego Ośrodka Informatyki było wykonanie wartościowania wszystkich stanowisk pracy. Prace projektowe polegały na wykonaniu opisów stanowisk pracy  wraz z ich zwartościowaniem, zbudowaniem tabeli zaszeregowań, siatek płac zasadniczych oraz systemów premiowych dla pracowników. W ramach pierwszego etapu prac wypracowano docelowy katalog stanowisk pracy, który porządkował zadania dla poszczególnych stanowisk ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” Celem projektu „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II (Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I) PO IR było w trakcie realizacji kontraktu stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji (priorytetów w ...
Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju

Projekt: Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Ewaluacja ex ante SOR została przeprowadzona przez konsorcjum którym zarządzała firma doradcza IBC Advisory S.A., w skład którego wchodziła także Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwa Społecznego sp. z o.o. oraz Fundacja Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Projekt zrealizowany został w drugiej połowie 2016 roku. ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Klient: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Projekt: Usługi badawcze i doradcze. Zatrudnianie cudzoziemców ze Wschodu na potrzeby uzupełnienia niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim Projekt został zrealizowany w drugiej połowie 2022 r. W tworzenie raportu zaangażowani byli konsultanci Zespołu do spraw rozwoju rynków pracy w ramach Sektora Publicznego w IBC Advisory S.A., a także eksperci ...
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Projekt: Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach WPWR 2016-2020 ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Projekt: Badanie diagnostyczno-prognostyczne pn. „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+” ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim. Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy ...
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Działania przedsiębiorstw na rzecz inicjowania i zarządzania innowacjami (Badanie sektorowe III) ...
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Badanie oceny funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach (badanie sektorowe II) ...
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości ...
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt: „Innowacyjne rozwiązania w kontekście problemów osób niepełnosprawnym” ...
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach administracji rządowej ...
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt: Opracowanie zintegrowanej strategii szkoleniowej dla korpusu służby cywilnej ...
Polskie Koleje Państwowe SA

Polskie Koleje Państwowe SA

Projekt: Obsługa ramowa Grupy PKP w zakresie świadczenia usług badań marketingowych ...
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy

Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy

Projekt: Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – diagnoza potrzeb i oczekiwać pracodawców ...
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt: Badanie opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem. ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Przeprowadzenie badania opinii publicznej (badania ilościowego oraz jakościowego) na temat zagadnień polityki równości płci na rynku pracy w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”. ...
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt: Praca nierejestrowana – charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Projekt: Praca nierejestrowana na Mazowszu – jaj skala, charakter i skutki społeczne ...
Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu pn. „Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób w wieku 50+” ...
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Projekt: Studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu ...
Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury

Projekt: Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going na temat: „Zagrożenia w procesie realizacji projektów lotniczych przewidzianych do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” ...
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Projekt: Przeprowadzenie badań i ekspertyz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt: Opracowanie nowych rozwiązań systemowo-prawnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt: Ocena dostosowania standardów i programów kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań pracodawców ...
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Projekt: Strategia rozwoju zasobów ludzkich ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Badanie przedsiębiorczości kobiet w Polsce ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: Monitoring, ewaluacja i ocena projektu pilotażowego „Partnerstwo dla Pracy” ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt: Benchmarking Parków Technologicznych ...
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej” ...
Komendant Główny Policji

Komendant Główny Policji

Projekt: Badanie stresu zawodowego w Policji wraz z opracowaniem programu profilaktyki stresu ...
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt: Foresight Regionalny dla Wielkopolski – etap budowy alternatywnych scenariuszy ...
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce ...
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Projekt: Badania dot. sposobu postrzegania i poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/CRZL

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/CRZL

Projekt: Przygotowanie raportu „Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011/2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy” wraz z organizacją konferencji promującej raport ...
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Projekt: Analiza potrzeb szkoleniowych wdrażania do wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych rozwiązań w obszarze IT ...

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Witaj na www.ibc-advisory.pl

Dbamy o Twoją prywatność!
Wykorzystujemy pliki cookie oraz ściśle powiązane z nimi technologie, aby zapewnić nam identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zagwarantować poprawne działanie naszej strony oraz funkcjonowanie portalu dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach analitycznych oraz marketingowych. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Użytkownik portalu może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie. Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w naszej Polityce Prywatności
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Napisz do nas